مراحل صدور گواهینامه

ایرانیان گواه کوثر خود را نسبت به بهبود مستمر و مداوم برای توسعه محصول و بهبود بهره وری متعهد می داند تا با بهبود ظرفیت و کیفیت تولید در توسعه صنعتی از سازمان شما حمایت کند.

پیش از درخواست برای صدور گواهینامه، ما در مورد فرایند کلی ممیزی مشاوره ارائه می دهیم و در صورت درخواست شرکت پیشنهادی برای دوره ممیزی و هزینه صدور گواهینامه برای شما ارسال خواهیم کرد.
با دریافت درخواست صدور گواهینامه قرارداد به طور خودکار منعقد می گردد و در صورت درخواست امکان صدور قرارداد جداگانه ای وجود دارد.
پس از تأیید درخواست صدور گواهینامه، یک برنامه ممیزی با جزئیات شامل تیم ممیزی و برنامه زمان بندی به شرکت اعلام می شود. در این مرحله، واحد صدور گواهینامه در مورد برنامه ممیزی با شرکت مذاکرات را انجام می دهد.
هدف از این مرحله این است که فرصتی برای بهبود سیستم از طریق بررسی مقدماتی فراهم شود. این مرحله فقط به درخواست شرکت متقاضی و به صورت رایگان انجام می شود.
ممیزی مرحله اول فرایندی است که طی آن صلاحیت سیستم مدیریت مورد تایید قرار میگیرد. این بررسی متناسب با استاندارد مورد نظر تفاوت های جزئی دارد و مطابق آن اسناد سیستم مدیریت بررسی می شود.
ممیزی مرحله دوم از طریق ارزیابی در محل و بر اساس واقعیات عینی برای تأیید تطابق سیستم مدیریت سازمان با الزامات مربوط به دامنه گواهینامه انجام می شود. در این صورت، به شما پیشنهاد می شود که برای دریافت گواهینامه ثبت نام کنید.
در صورت وجود عدم انطباق در نتیجه ممیزی، اقدامات اصلاحی می بایست انجام شود و نتیجه اقدامات اصلاحی به صورت كتبی یا ممیزی در محل تأیید خواهد شد.
واحد صدور گواهینامه با ارزیابی صلاحیت کل فرآیند ممیزی امکان صدور گواهینامه را بررسی می کند.
پس از تصمیم گیری در مورد ثبت گواهینامه، گواهی صادر و به مشتری تحویل می گردد.
این مرحله مطابق با روش ممیزی اولیه در محل، برای اطمینان از تطابق سازمان با شرایط صدور گواهینامه انجام می شود. ممیزی های مراقبتی به صورت منظم هر ساله از تاریخ بازرسی اولیه و مطابق با مقررات بین المللی انجام شود. تاریخ اولین ممیزی مراقبتی نمی تواند بیش از گذشت 12 ماه پس از تاریخ صدور گواهینامه باشد.
این مرحله به منظور صدور مجدد گواهینامه پس از سه سال و مطابق روال ممیزی اولیه صدور گواهینامه انجام می شود