خط مشی
ایرانیان گواه کوثر

ایرانیان گواه کوثر بیشترین اهمیت را در صداقت، بی طرفی، رعایت محرمانگی و رعایت تعارضات منافع احتمالی در انجام صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت خود دارد. استراتژی ایرانیان گواه کوثر بی طرفی گرایی است و همه کارکنان کاملا متعهد به تحقق بی طرفی و حفظ محرمانگی در تمامی امور کاری روزمره خود هستند. نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده و انحرافی رخ نداده است وجود دارد. ایرانیان گواه کوثر روحیه اعتماد را از اصول کار خود می داند و در مرکزیت ارائه خدمات صدور گواهینامه به تمام مشتریان و عموم مردم توسط موارد زیر قرار داده است:


  • درستکاری و شفافیت حرفه ای در تمام فعالیت های خود
  • بی طرف بودن
  • عدالت
  • استخدام پرسنل با صلاحیت
  • حفظ محرمانه گی
  • پاسخ گو بودن به شکایات و انتقادات و نظرات
  • در نظرگرفتن پیشنهادات و نظرات یا دیدگاه های متفاوت
  • محیا کردن امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط جمع آوری شده

رعایت تضاد منافع و عینیت در قرارداد مورد توافق با مشتریان آورده شده است، به طوری که تمام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت در شیوه ای مستقل، بی طرف و در عین حال رعایت محرمانگی انجام می شود.