سیستم های اطلاعات و ارتباطات

امروزه فناوري اطلاعات در سازمانها ابزار اصلی جریان امور و فرایندهاي کاري، و بستري براي تسـهیل و تسریع عملکردهاست. با ظهور امکانات و راه حلهاي تازه و متنوع، مؤسسـات هـر روز بـه ایـن فنـاوري وابسته تر می شوند؛ اما در صورت عدم برنامه ریزي و نظارت صحیح، فناوري اطلاعـات خـود مـی توانـد منشأ چالشها و موانع تازهاي براي سازمانها باشد

براي نگهداري، کنترل و بهبود مستمر عملکردهاي فناوري اطلاعات در محیطهـاي مختلـف و بـا اهـداف و عملکردهاي مختلف، چهارچوبها و استانداردهاي متنوعی توسط سازمانهاي معتبر جهانی تهیه شده اند که و ابعاد و زوایاي مختلف فعالیتهاي مربوط به آن را پوشـش مـی دهنـد.

استانداردهای سیستم های اطلاعات و ارتباطات

  • • استاندارد ISO/IEC 20000 اولين استاندارد در زمينه مديريت خدمات فناوري اطلاعات است که توسط سازمان جهاني استاندارد (ISO) منتشر شده است. اين استاندارد با رويکردي فرايندگرا، در جهت دستيابي به اهداف کسب و کار و نیازمندی ­های مشتريان در حوزه مديريت خدمات IT تدوين گرديده است.
  • • خانواده استانداردهای 27000 شامل مجموعه ای از استانداردهای مرتبط با یکدیگر هستند ازجمله استانداردهای الزام آور این خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد.
  • • استاندارد ISO/IEC 27001 فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات: این استاندارد تمامی نیازمندی های ضروری را جهت ایجاد و عملیات یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایجاد می کند
  • • استاندارد ISO/IEC 27009 فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – نمود ISO/IEC 27001 در حوزه های کسب و کاری خاص – الزامات: این استاندارد بین المللی شامل الزامات استفاده از استاندارد ISO/IEC 27001 در حوزه های مختلف خاص منظوره نظیر صنایع یا بازارهای اختصاصی می باشد.
img

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در شرکت ایرانیان گواه کوثر در تماس باشید.