بیانیه بی طرفی شرکت

به منظور حمایت و ارتقا درستکاري، شایستگی و یکپارچگی حرفه ارزیابی و ممیزي، به پیروي از استانداردهاي اصول و مقررات حرفه اي و رفتاري، ایرانیان گواه کوثر متعهد می شود که از موارد زیر پیروي نماید:


درستکار و بیطرف خواهیم بود، و با وفاداري در راستاي خط مشی هاي سازمان خدمت خواهیم کرد
با بی غرضی عمل نماییم و از هرگونه فشار تجاري، مالی و غیره که میتواند بیطرفی را به مصالحه بگذارد، عاري باشیم.
به طور عمدي اطلاعات اشتباه یا گمراه کننده که میتواند یکپارچگی فرآیندهاي تایید صلاحیت و تصمیم هاي آن را به مصالحه بگذارد، انتقال نمیدهیم.
در صورت رفتار غیر اخلاقی همترازان خود، به صورت شفاف و حرفه اي نسبت به آن برخورد نماییم.
ارتباطی با کارفرمایان مرکز از قبیل مالکیت، هدایت و مدیریت نداشته باشیم.
طراحی یا فعالیت های مشاوره اي صریح یا غیر صریح مرتبط با مورد فعالیت هاي ارزیابی انطباق مرکز ارائه ندهیم.
درصورت فشار ناسازگار از سوي نهادهاي ارزیابی انطباق در دست ارزیابی و کارفرمایان آنها، حرفه اي عمل خواهیم کرد.
در صورت داشتن منافع تجاري، وابستگی فعلی یا قبلی با نهادهاي ارزیابی انطباق ضمن اعلام مراتب به مرکز جنبه هاي بیطرفی و محرمانگی را کاملا رعایت نماییم.