پیشنهادات و انتقادات

به منظور کسب رضایت مندی مشتریان، ایجاد اعتماد دوجانبه و در راستای ساسیت های کیفی سازمان، رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات مشتریان از اولویت های اصلی ایرانیان گواه کوثر قرار گرفته است. در سازمان ما، واحد رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشتریان به صورت مستقیم زیر نظر مدیریتمجموعه فعالیت می کند. مدیریت مجموعه مسئول دریافت، تأیید و تحقیق در مورد شکایات مشتری و همچنین اتخاذ تصمیم برای پیگیری شکایات مشتری است. شکایات کتبی و شفاهی مشتریان ایرانیان گواه کوثر پس از دریافت به مدیر اجرایی ارسال می شود.

ایرانیان گواه کوثر خود را ملزم می داند تا در اسرع وقت شکایات را از طریق تلفن یا ایمیل پاسخ دهد. نتایج حاصل از پیگیری شکایات به اطلاع سازمان مربوطه رسانده شده و محتوای شکایت طی مراحل رسیدگی به صورت محرمانه نگه داشته می شود. شما می توانید با دریافت و تکمیل فرم رسیدگی به شکایات و پیشنهادات، نظرات ارزشمند خود را از طریق پست، فکس و یا ایمیل به ایرانیان گواه کوثر منتقل نمایید.

دانلود فرم رسیدگی به شکایات و پیشنهادات